سخنران: دکتر حسین مختاری هشی (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان)

قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:

مفهوم ژئواکونومی و کاربست آن در تقویت قدرت ملی

سخنران: دکتر حسین مختاری هشی (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان)

زمان: دوشنبه 11 اسفندماه 1395 - ساعت 15 تا 17

مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن استاد شکویی