با حضور:

دکتر بهرام عرب احمدی - آسیب شناس چالش های دینی در غرب آفریقا

دکتر ساسان شاه ویسی - اقتصاد، آفریقا، آینده

دکتر علی صباغیان - تاثیر روابط اروپا-آفریقا بر ایران

جاوید قربان اوغلی - آسیب شناس روابط ایران و آفریقا

یکشنبه 12 دیماه 1395 - ساعت 14 تا 17

دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- سالن استاد میرحسینی