سخنرانی با عنوان "تبیین مفهومی ژئوپلیتیک غذا"

دکتر سید محمد حسینی

دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

دوشنبه 6 دیماه 1395 - ساعت 15 تا 17

دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- طبقه اول- سالن استاد دکتر شکویی