ورود به سایت همایش

ورود به سایت همایش

تازه های قطب علمی جغرافیای سیاسی

عوامل ژئوپلیتیکی منازعه در روابط بین الملل

1395-12-04

انتشار کتاب "عوامل ژئوپلیتیکی منازعه در روابط بین الملل" به قلم دکتر محمدرضا حافظ نیا و دکتر ریباز قربانی نژاد

بیشتر بدانید...

مفهوم ژئواکونومی و کاربست آن در تقویت قدرت ملی

1395-11-29

سخنران: دکتر حسین مختاری هشی (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان)

بیشتر بدانید...

تبیین مفهومی ژئوپلیتیک غذا

1395-10-04

سخنرانی با عنوان "تبیین مفهومی ژئوپلیتیک غذا"

بیشتر بدانید...

تبیین ابعاد سیاسی فضای شهری در ایران

1395-09-10

نشست "تبیین ابعاد سیاسی فضای شهر در ایران" با حضور آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا برگزار خواهد شد.

بیشتر بدانید...
آرشیو اخبار